MATURA 2021 WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Termin składania deklaracji maturalnych dla UCZNIÓW i ABSOLWENTÓW szkoły upływa z dniem 8 lutego 2021

Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły.

Absolwenci szkoły, którzy jeszcze chcą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 wypełniają nową deklarację - Wariant A. Wzór formularza znajdziesz w zakładce DOKUMENTY)

 

Egzamin ustny

Część ustna egzaminu maturalnego w 2021 r. nie będzie przeprowadzana, ale od tej zasady są dwa wyjątki. Mogą do niej przystąpić osoby, które (1) potrzebują wyniku w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą albo (2) przystępują do egzaminu, aby uzyskać hiszpańskie Título de Bachiller. Jeżeli potrzebujesz wyniku – wypełnij i złóż informację potwierdzającą taką konieczność. Wzór formularza znajdziesz w zakładce DOKUMENTY. Wypełniony formularz musisz złożyć razem z deklaracją do 8 lutego 2021 r.

Przyjmowanie opłat za egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2021 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny.

Na stronie internetowej OKE pod adresem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

należy ustalić wysokość  opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY. Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w szkole, mają dodatkowo obowiązek  dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/ pytania i odpowiedzi MATURA 2021

Portal Arkusze.pl