Tytuł projektu:Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

Okres realizacji: od 2017-10-09 do 2022-09-30

Wartość projektu: 17 759 933,02 zł
Kwota dofinansowania: 15 095 943,05 zł

Przedmiotem projektu jest doposażenie 23 szkół zawodowych i techników Metropolii Poznańskiej który poprawi jakość  i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół i umożliwi spełnienie oczekiwań rynku pracy. Projekt obejmuje doposażenie jego uczestników w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego. Doposażenie  obejmuje  osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie  jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych. Doposażenie  uczestników projektu zostanie zrealizowane w dwóch grupach rodzajowych: Technika Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) oraz Nauka Zawodu.W grupie TIK planuje się zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzeń multimedialnych. W grupie Nauki Zawodu  planuje się natomiast zakup indywidualnych egzemplarzy i zestawów pomocy dydaktycznych oraz narzędzi specjalistycznych.

fundusze samorzad unia

 

 EFSI1

Tytuł projektu: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego
w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania”

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 515 175,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 437 899,38 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 4 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania
w zakresie zakupu 84 laptopów wraz z oprogramowaniem i 8 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

  • Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego,
    Bydgoska 4A 61-127 w Poznaniu, w tym:
  • Technikum Specjalne,
  • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia.
  • Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań.
  • Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. P. Wawrzyniaka, ul. Świt 25, 60-375 Poznań,
    w tym: Technikum Elektryczno-Elektroniczne.