TECHNIK ENERGETYK - broszura.pdf

Kwalifikacje w zawodzie:

ELE.06  Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07  Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
Technik energetyk jest zawodem, którego wprowadzenie spowodowane zostało zapotrzebowaniem rynku pracy. Kształcimy kadrę techniczną i przygotowujemy ją do wykonywania zadań z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń energetyki cieplnej i elektroenergetycznej, stosowanych w elektrociepłowniach.
Zawód technik energetyk objęty jest patronatem firmy VEOLIA, zajmującej się wytwarzaniem i przesyłem energii cieplnej do budynków. W firmie VEOLIA uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe.

Zadania zawodowe:
•    Nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii.
•    Prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami.
•    Nadzorowanie i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w elektrowniach i elektrociepłowniach.
•    Eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej.
•    Przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych.
•    Użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Umiejętności absolwenta:   
•    Projektowanie układów hydraulicznych, cieplnych i elektroenergetycznych.
•    Wykonywanie remontów maszyn i urządzeń energetycznych.
•    Instalowanie urządzeń cieplnych, elektrycznych i napędowych.
•    Wykonywanie pomiarów w procesach cieplnych i energetycznych.
•    Posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy..
•    Podejmowanie i rozliczanie własnej działalności gospodarczej.


 

TECHNIK INFORMATYK - broszura.pdf

Kwalifikacje w zawodzie:
INF.02  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Zadania zawodowe

 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego, a w tym sieci komputerowych.
 • Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
 • Administrowanie bazami danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Kontrolowanie dostępu użytkowników podczas korzystania z zasobów systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług  informatycznych.
 • Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania
  sprzętu komputerowego.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania baz danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym
  bezpieczeństwo systemu komputerowego.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.
 • Wykonywanie materiałów reklamowych techniką termo-sublimacji.

Umiejętności absolwenta

 • Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery; przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.
 • Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne.
 • Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne
 • Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe
  i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.
 • Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej, instaluje
  i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne.
 • Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej.
 • Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej.
 • Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią.
 • Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
 • Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera.
 • Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi.
 • Projektuje i tworzy bazy danych.
 • Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony.
 • Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.
 • Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych.

 
TECHNIK ELEKTRYK -broszura.pdf

Kwalifikacje w zawodzie:

ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Zadania zawodowe

 • Pomiary badań i kontroli.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie
  maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej
  i pomiarowej.
 • Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów
  energoelektronicznych.
 • Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych.
 • Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Obsługiwanie i eksploatacja sieci elektroenergetycznej.

Umiejętności absolwenta

Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektryk potrafi:

 • zaprojektować proste układy elektryczne
 • wykonać instalacje elektryczne
 • montować, obsłużyć i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych
 • wykonywać pomiary instalacji elektrycznej
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.

 
 TECHNIK ELEKTRONIK - broszura.pdf              
 

Kwalifikacje w zawodzie:
ELM.02  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05  Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Zadania zawodowe
•    Organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych.
•    Przeprowadzanie kontroli technicznej.
•    Montowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych.
•    Nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego.
•    Naprawa urządzeń elektronicznych.

Składowe kwalifikacji zawodowych
Instalowanie, konserwacja, użytkowanie, obsługiwanie systemów:
•    urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń,
•    urządzeń elektronicznych telewizji dozorowej (monitoring),
•    telewizji kablowej i satelitarnej,
•    sieci komputerowych,
•    urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej.

Umiejętności absolwenta
Absolwent naszej szkoły kończący naukę w zawodzie technik elektronik potrafi:
•    posługiwać się terminologią zawodową,
•    wykorzystać dokumentację techniczną i technologiczną,
•    instalować i serwisować urządzenia multimedialne, kontroli dostępu i zabezpieczeń,
•    instalować i diagnozować sieci informatyczne,
•    projektować i wykonywać proste układy oraz instalacje elektroniczne audio-video, satelitarne, internetowe,
•    wykonać i obsługiwać sieci komputerowe,
•    wykorzystać system komputerowego sterowania procesami technologicznymi,
•    obsługiwać urządzenia peryferyjne,
•    przestrzegać przepisów związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
•    organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
•    przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika
i pracodawcy oraz warunków pracy,
•    przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych.


 
ELEKTRYK - Branżowa Szkoła I Stopnia
 
 

Kwalifikacje w zawodzie:

ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Wymagane badania lekarskie

 • do szkoły nie przynależą warsztaty szkolne - dlatego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki w całym trzyletnim cyklu kształcenia.

Zadania zawodowe:

 • Pomiary badań i kontroli.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów
  energoelektronicznych.
 • Stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych
  przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.
 • Dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

Umiejętności absolwenta:

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia kończący naukę w naszej szkole w zawodzie elektryk potrafi:

 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • wykonać instalacje elektryczne,
 • montować, naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne,
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych,
 • wykonywać pomiary instalacji elektrycznej,
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników.