Kalendarz roku szkolnego 2023/2024, dni wolne od zajęć dydaktycznych, terminy praktyk szkolnych
 
 
 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

 2 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

 3 Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024:
kujawsko-pomorskie, lubuskie,
małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.)

 4 Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 5 Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej


Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

 7 Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących,
techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla
dorosłych w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu września

26 kwietnia 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 8 Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w klasach (semestrach)
programowo najwyższych
liceów ogólnokształcących dla
dorosłych, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego

5 stycznia 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 9 Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w branżowych szkołach I
stopnia, branżowych szkołach II
stopnia, szkołach policealnych
kształcących w zawodach o
rocznym lub dwuletnim okresie
nauczania, liceach
ogólnokształcących dla
dorosłych i w szkołach
podstawowych dla dorosłych,
w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu
lutego oraz w szkołach
policealnych kształcących
w zawodach o półtorarocznym
lub dwuipółletnim okresie
nauczania, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu września

26 stycznia 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 10 Egzamin maturalny

od 7 do 25 maja 2024

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).

 11 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej


(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).

 12 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

 14  Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  ( Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zmianami )  ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024 r.

  • 13.10.2023 – piątek – dzień przed Dniem Nauczyciela
  • 2.05.2024 – czwartek
  • 6.05.2024 – poniedziałek
  • 7.05.2024 – wtorek – egzamin maturalny z j. polskiego
  • 8.05.2024 – środa – egzamin maturalny z matematyki
  • 9.05. 2024 – czwartek – egzamin maturalny z j. angielskiego
  • 10.05.2024 – piątek – egzamin maturalny z wos
  • 13.05.2024 – poniedziałek – egzamin maturalny z j. angielskiego rozszerzony
  • 31.05.2024 – piątek
  • czerwiec 2024 – egzaminy zawodowe – 1 dzień - termin zostanie podany po ukazaniu się terminów egzaminów zawodowych