Listy do pobrania w formacie PDF

1 lista - t. elektryk
2 lista - t. elektronik
3 lista - t. informatyk
4 lista - niezakwalifikowani

22 lipca o godzinie 12:00 na drzwiach szkoły oraz na stronie szkoły zamieszczone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych.


23 lipca - 30 lipca (23-29 lipca w godzinach 09:00-14:00, 30 lipca 09:00-15:00)
kandydaci zakwalifikowani zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:


OBOWIĄZKOWO
1. ORYGINAŁ Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
2. ORYGINAŁ Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu - dotyczy zawodów technik elektryk i technik elektronik; 

(W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.)


Niezłożenie we wskazanym terminie wyżej wymienionych dokumentów będzie
oznaczało rezygnację kandydata zakwalifikowanego z podjęcia nauki w szkole.


DODATKOWO
4. 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia);
5. karta zdrowia ucznia (wydana ze szkoły podstawowej);
6. orzeczenia/opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile
kandydat takie posiada);
7. „Podanie i kwestionariusz osobowy kandydata do szkoły
ponadpodstawowej”, „Deklarację dot. przedmiotu rozszerzonego,
WDŻ, religii”, „Informację o przetwarzanie danych osobowych” – do
pobrania ze strony naszej szkoły www.zse2.poznan.pl z zakładki Panel
kandydata - Złączniki do naboru;


2 sierpnia o godzinie 12:00 na drzwiach szkoły oraz na stronie szkoły
zamieszczone zostaną listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów
nieprzyjętych.


Wyniki rekrutacji będą również dostępne po zalogowaniu się kandydata na
stronę NABORU, przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wygenerowanych na
końcu wniosku naborowego.

EGZAMINY POPRAWKOWE

sierpień 2021: Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 8:00

  • 24.08.2021r. /wtorek/ j. polski
  • 24.08.2021r. /wtorek/ matematyka
  • 24.08.2021r. /wtorek/ eksploatacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej

 

  • 25.08.2021r. /środa/ j. angielski
  • 25.08.2021r. /środa/ elektrotechnika i elektronika i pomiary elektryczne i elektroniczne

 

  • 26.08.2021r. /czwartek/ biologia, geografia

Zagadnienia na egzaminy poprawkowe znajdują się: MS Teams/zespół/przedmiot/wpisy

Zakończenie roku szkolnego 2020/21 25.06.2021r.
Rozdanie świadectw wg harmonogramu:

Godz. 8:00
Kl.2GA – p. prof. K. Pohl sala 7
Kl.2GB – p. prof. W. Pawlak sala 12
Kl.2GC – p. prof. A. Nowicki sala 114
Kl. 2GD – p. prof. P. Wełnitz sala 6
Kl.2GE – p. prof. M. Ptasiński sala 115
Kl.3A – p. prof. I. Kartawik sala 5
Kl.3B – p. prof. J. Zemmler sala 11
Kl.3C – p. prof. A. Lisiak-Wichtowska sala 116
Kl.3D – p. prof. K. Hejdysz sala 113
Kl.3E – p. prof. M. Czerniejewicz sala 10
               Godz. 9:00
klasa 1A – p. prof. K. Marchewka sala 113
klasa 1B – p. prof. P. Dziubała sala 115
klasa 1C – p. prof. R. Serek sala 7
klasa 1D – p. prof. M. Kaczmarek sala 114
klasa 2PA – p. prof. A. Matysiak sala 116
klasa 2PB – p. prof. J. Fliegner sala 5
klasa 2PC – p. prof. B. Śledź/ A. Ostałowska sala 10
klasa 2PD – p. prof. M. Kubiak sala 11
klasa 2PE – p. prof. J. Justkowiak sala 12  • Odbiór świadectw dojrzałości w godzinach 900-1200.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00. (szczegółowe informacje w zakładce: Egzaminy zawodowe i maturalne)

Byliśmy na długim spacerze... a gdzie? Zgadnijcie sami!

Była zabawa.

Była też ciężka praca nad muralem.

Na końcu były wyborne lody!!!