Organizacja zajęć od dnia 1.09.2020r.

w Zespole Szkół Elektrycznych Nr2 im. ks. P. Wawrzyniaka w Poznaniu na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Uczniowie z objawami alergii (katar, kaszel) muszą dostarczyć zaświadczenie o chorobie alergicznej, inaczej nie będą wpuszczane na zajęcia.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji szczególnych,

 4. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący na teren placówki mają obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. W każdym pomieszczeniu szkolnym znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk

 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,należy odizolować uczniaw odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu(Izolatorium znajduje się w gabinecie pielęgniarki)zapewniając min. 2m odległości od innych osób,i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunówo konieczności odebrania ucznia ze szkoły(rekomendowany własny środek transportu).

 7. W czasie pobytu w szkole w przestrzeni zamkniętej uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic, w sali lekcyjnej uczniowie mogą zdjąć maseczki lub przyłbice po otrzymaniu zgody od nauczyciela.

 8. Pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic podczas przebywania na terenie szkoły w przestrzeni zamkniętej.

 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 10.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 12.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

 13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sal odpowiada nauczyciel mający zajęcia w danej sali lekcyjnej a za części wspólne sprzątaczka.

 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 16. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć na pracowniach praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.   

 17. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 18. Na przerwę wychodzą klasy, które zmieniają salę lekcyjną pozostali uczniowie mogą pozostać w sali przy otwartych oknach i drzwiach z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 19. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię przebywają w bibliotecew auli szkolnej pod opieką bibliotekarza

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 3. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sallekcyjnych, pracowni i ciągów komunikacyjnych. 

 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji. 

 6. Na bieżąco dezynfekuje się urządzenia sanitarno-higieniczne.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

1.  W przypadku zauważenia u ucznia lubpracownika bądź też zgłoszenia przez pracownika lub uczniaobjawów takich, jak:

-duszność i kłopoty z oddychaniem,

-kaszel,

-gorączka (temperatura ciała 38°C i wyżej)

-objawy przeziębieniowe,

-bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

-należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły ipielęgniarkę

2.  osoba taka zostaje odizolowana w specjalnie wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu,

3.  pracownik sekretariatuszkoły powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji,

4.  każdorazowo po wykorzystaniu „izolatka” podlega kompleksowej dezynfekcji

5.  pielęgniarka szkolna lub pracownik sekretariatu niezwłocznie zgłasza przypadek podejrzenia zachorowania Wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu (WSSE w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23; tel. 61-854-48-02)

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

7. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinnipozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzempodstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskaćteleporadęmedyczną,a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

8. Zawszew przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, abyodbyć konsultacjęlub uzyskaćporadę.

 

*ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 7 sierpnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii§ 24.

 • Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. –ust i nosa:
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.