Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:
1. w roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny odbywa się wyłącznie w „nowej” formule (formule obowiązującej od roku 2015),
2. osoby, które przystępowały w latach ubiegłych do egzaminu w „starej” formule, posiadają świadectwo dojrzałości i chcą podwyższyć wynik, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wyłącznie w „nowej” formule,
3. osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego w „starej” formule i które egzaminu nie zdały, zdają go wyłącznie w „nowej” formule oraz w pełnym zakresie.
Oznacza to, że wypełniając deklarację na egzamin w roku szkolnym 2020/2021, osoby wymienione w pkt 3. muszą zaznaczyć w deklaracji pięć egzaminów obowiązkowych oraz jeden egzamin dodatkowy:
a. w części ustnej:
- język polski (bez określania poziomu),
- język obcy nowożytny (bez określania poziomu),
b. w części pisemnej:
- język polski na poziomie podstawowym,
- matematykę na poziomie podstawowym,
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (ten sam co w części ustnej),
- przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.
Podstawa prawna:
– art. 29 ust. 10-12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357 ze zm.),
– art. 20 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 56 poz. 458 ze zm.).