Maturzysto!!!


Procedury egzaminu maturalnego

Do pobrania: Pdocedury egzaminu maturalnego pdf

Egzamin ustny dla zdających, o których mowa w &11kb ust.1 "rozporządzenia 1905"

1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może  przystąpić (wyłącznie) absolwent, który:

a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

b) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Obowiązujące działania i terminy:

Absolwent: Miejsce składania Termin
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905) z danego przedmiotu, w której oświadcza o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną. - do dyrektora szkoły, którą ukończył i w której złożył deklarację maturalną,
- do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego złożył w komisji okręgowej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
do 25 maja 2020 r.
dodatkowo absolwent wymieniony w pkt 1a. dołącza obowiązkowo do załącznika 28_1905 dokumenty potwierdzające fakt wymagania przez uczelnie zagraniczną wyniku z egzaminu ustnego z danego przedmiotu. jak wyżej do 25 maja 2020 r.
składa bibliografię wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli nie zrobił tego wcześniej i przystępuje do egzaminu w "starej" formule. jak wyżej do 29 maja 2020 r.