Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania nauczycieli, pracowników i uczniów w szkole

 • Na teren szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa /uczeń, nauczycieli, pracownik szkoły/ bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Uczeń, nauczyciel oraz pracownik szkoły nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
 • Zachowane muszą być 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji,
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów z zachowaniem odległości,
 • W czasie konsultacji uczeń korzysta tylko i wyłącznie ze swoich przyborów i materiałów
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali pod warunkiem, że nikt do niego nie podchodzi
 • Po konsultacji z nauczycielem uczeń zobowiązany jest jak najszybciej opuścić budynek szkoły
 • Płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do szkoły

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i zeszkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.