UWAGA GIMNAZJALISTO!

 

Kilka niezbędnych informacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacyjnym, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w poniżej podanych terminach:

 

W dniach 22.05-09.06.2017 r. w godz. 8:00-15:00

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – do pobrania z systemu NABÓR 2017- https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

- wypełniony elektronicznie, wydrukowany, podpisany przez opiekunów prawnych oraz kandydata do szkoły;

 

2. Szkolny "Kwestionariusz osobowy kandydata" – do pobrania na stronie szkoły, zakładka Panel kandydata – wypełniony, wydrukowany, podpisany przez opiekunów prawnych oraz kandydata do szkoły;

 

W dniach 23 i 26.06.2017 r. w godz. 8:00-15:00, oraz w dniu 24.06.2017 (sobota) w godz. 08:00-12:00

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub jego ksero poświadczone za zgodność z oryginałem;
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub jego ksero poświadczone za zgodność z oryginałem;
  3. 2 zdjęcia legitymacyjne, (opisane: imię, nazwisko, data urodzenia);
  4. karta zdrowia ucznia (wydana w gimnazjum);
  5. orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie posiada);
  6. zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty;
  7. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum;

Do 20.07.2017 r. do godz. 12:00

  1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu (skierowanie na badania wydaje sekretariat szkoły w dniach 23 i 26.06.2017 r. w godz. 8:00-15:00, oraz w dniu 24.06.2017 (sobota) w godz. 08:00-12:00

 

Przyjęcie do szkoły:

  1. 12.07.2017r. godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  2. 21.07.2017r. godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;