UWAGA! –  kilka niezbędnych informacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły!!!

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranej przez siebie szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, organizowanej przez system NABÓR 2019 w poszczególnych szkołach, w których po 24.07.2019 r. pozostaną wolne miejsca.

UWAGA!

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w systemie elektronicznym - tak jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

  • od 26 do 30 lipca do godz. 15:00
  1. kandydat wypełnia w elektronicznym systemie NABÓR 2019 „Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej”. Wydrukowany i podpisany przez kandydata oraz rodziców /opiekunów prawnych kandydata WNIOSEK składa w wybranej przez siebie szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. razem z wyżej wskazanym WNIOSKIEM składa ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ/PODSTAWOWEJ oraz ŚWIADECTWO O WYNIKACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO GIMNAZJALNEGO/ÓSMOKLASISTY w oryginałach lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;
  • 21 sierpnia godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;                                                               
  • od 21 do 23 sierpnia do godz. 15:00 – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie;
  • od 21 do 29 sierpnia do godz. 13:00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:

1.    oryginału świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej/podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
2.    zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
3.    Oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki – dot. kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 3 – letniej Branżowej Szkoły I Stopnia;

Dodatkowo kandydat składa:

  1. 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia);
  2. karta zdrowia ucznia (wydana ze szkoły gimnazjalnej/podstawowej);
  3. orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie posiada);

  • 30 sierpnia godz. 13:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjęty;