Możliwość odbioru książek i zeszytów ze szkoły w czwartek 26.03 w godzinach od 9.30 do 11.00.

SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
311408 technik elektronik
OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
E 06 Wykonywanie instalacji i urządzeń elektronicznych
E 20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
311303 technik elektryk
OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
E 07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E 08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E 24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
311307 technik energetyk
OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
E 22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
E 23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
SYMBOL CYFROWY ZAWODU NAZWA ZAWODU
351203 technik informatyk
OZNACZENIE KWALIFIKACJI NAZWA KWALIFIKACJI
E 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E 13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w SESJI STYCZEŃ/LUTY 2020 r.

Każdy uczeń/absolwent, na swojego maila otrzyma hasło dostępu do wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji STYCZEŃ/LUTY 2020 znajdujących się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl

Wiadomość z hasłem dostępu wysłana będzie przez e-dziennik na maila podanego przez ucznia w e-dzienniku.

Uczniowie/absolwenci, którzy nie dostali wiadomości z hasłem dostępu na maila proszeni są o przesłanie swojego adresu mailowego na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na wskazany przez ucznia/absolwenta adres mailowy zostanie zwrotnie przekazane hasło dostępu do wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji STYCZEŃ/LUTY 2020.

 

WAŻNE!!! (dotyczy egzaminów w sesji lato 2020)

Uczniowie/absolwenci, którzy nie zdali egzaminu w sesji STYCZEŃ/LUTY 2020 mogą ponownie składać deklarację na poprawę tego egzaminu w terminie 20-31 marca 2020 r.

Druk deklaracji należy pobrać ze strony szkoły z zakładki DOKUMENTY.

Deklarację proszę wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI !!! i przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższy termin przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla uczniów i absolwentów, którzy podchodzili do egzaminu w sesji STYCZEŃ/LUTY 2020.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

UWAGA KANDYDATKI i KANDYDACI NABÓR DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 2020/2021

Poniżej kolejne ważne terminy w procesie rekrutacji do naszej szkoły.

I. 12.08.2020 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zostaną zamieszczone na drzwiach szkoły oraz na stronie szkoły). Każdy z kandydatów będzie mógł również sprawdzić wyniki rekrutacji logując się od godziny 12.00 na swoje konto w systemie NABÓR.

II. 13-18.08.2020 r. – kandydat potwierdza wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia w szkole do której został zakwalifikowany:
1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
2. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*;
3. pozostałe dokumenty uzupełniające wymienione poniżej o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
a. Podanie i kwestionariusz osobowy kandydata do szkoły ponadpodstawowej (druk dostępny na stronie szkoły w zakładce Panel kandydata – załączniki do naboru);
b. Informację o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji – RODO (druk dostępny na stronie szkoły w zakładce Panel kandydata – załączniki do naboru);
c. 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia);
d. kartę zdrowia ucznia (wydana ze szkoły podstawowej);
e. orzeczenie i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie posiada);

III. 15.06-14.08.2020 r. – szkoła wydaje kandydatom skierowania na badania lekarskie – dot. zawodów: technik elektryk, technik energetyk, technik elektronik, elektryk*.(Druki skierowań na badania lekarskie do pobrania ze strony szkoły z zakładki Panel kandydata – załączniki do naboru. Wykaz jednostek badających oraz zasady badań zamieszczono na stronie szkoły w zakładce Panel kandydata – harmonogram rekrutacji – badania uczniów i studentów);

IV. 19.08.2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy zostaną zamieszczone na drzwiach szkoły oraz na stronie szkoły). Każdy z kandydatów będzie mógł również sprawdzić wyniki rekrutacji logując się na swoje konto w systemie NABÓR.


*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 .


uwaga

MATURZYŚCI

I.Wyniki egzaminu maturalnego dostępne od 11 sierpnia br. po zalogowaniu się do serwisu dla uczniów/absolwentów na stronie OKE POZNAŃ, za pomocą loginów/haseł otrzymanych ze szkoły.

II.Odbiór świadectw maturalnych od 11 sierpnia br. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, uprzejmie informujemy, że odbiór świadectw maturalnych będzie się odbywał w godz. 10.00 - 12.00 w szkole, w obowiązującym w miejscach publicznych reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. osoby dokonujące odbioru świadectw zaopatrzone być muszą w środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę, w holu szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

III.Szkoła nie udziela telefonicznej informacji o wynikach egzaminu maturalnego, nie podaje też loginów/haseł do elektronicznego sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego dostępnych na stronie OKE POZNAŃ.

IV.Absolwent, który osobiście nie może odebrać świadectwa maturalnego może upoważnić osobę drugą do odbioru dokumentu. Osoba taka winna posiadać pisemne upoważnienie, w którym będzie zawarta informacja kto upoważnia kogo do odbioru dokumentu.

V.TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwentw terminie 3 dni roboczychod dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego,jednak nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.składa pisemne Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną,(Oświadczenie znajduje się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty).Oświadczenie należy złożyć w szkole lub wysłać mailem na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2020 r.

3. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. dla wszystkich przedmiotów rozpoczyna się o godz. 14:00.

4. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

imienny wykaz zdających znajduje się w szkole w gablocie zastępstw

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00

EGZAMINY POPRAWKOWE:

 • 24.08.2020r. /poniedziałek/ j. polski (14osób)
 • 24.08.2020r. /poniedziałek/ historia (1osoba)
 • 25.08.2020r. /wtorek/ j. angielski (21 osób)
 • 25.08.2020r. /wtorek/ elektrotechnika i elektronika pomiary elektryczne i elektroniczne (7 osób)
 • 26.08. 2020r. /środa/ matematyka (12 osób)
 • 26.08. 2020r. /środa/ fizyka (6 osób)
 • 27.08.2020r. /czwartek/ biologia (11osób)

UWAGA KANDYDACI!

 

Aktualny harmonogram rekrutacji oraz jego zasady znajdują się w PANELU KANDYDATA w zakładce HARMONOGRAM REKRUTACJI

Fotorelacja z Targów Edukacyjnych MTP dnia 6 Marca 2020r. stoisko nr 12.

W grudniu 2019r.  w naszej szkole p.prof. Hejdysz i p.prof. Horowska zorganizowały akcję "Kup Pan szczotkę", która odbywała się w ramach Turnieju Klas, pod patronatem fundacji Redemptoris Missio. Po raz kolejny społeczność ZSE 2 nie zawiodła! Dzięki Wam zebraliśmy: 166 past do zębów i 385 szczoteczek!:-D Dziękujemy bardzo uczniom i rodzicom za udział i wsparcie potrzebujących z Afryki!

W tej konkurencji 3 pierwsze lokaty zajęły klasy:

I miejsce - 2E

II miejsce - 3B

III miejsce - 2D

Pewnie ich kojarzycie. Być może zapadli wam w pamięci, Wydawać się może, że tak dawno stawiali swoje pierwsze kroki w murach Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2. Zawierali nowe przyjaźnie, brali na siebie trudy nauki, stopniowo włączali się w życie szkoły rozwijając swoje pasje naukowe, artystyczne czy sportowe.

Czas szybko jednak płynie i już za trzy miesiące, na początku maja, przyjdzie im zmierzyć się z wielkim wyzwaniem, jakim będą egzaminy maturalne. Piątek 17 stycznia 2020 r. nie był jednak dniem, w którym uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 myśleli o zawiłościach geometrii, angielskiej gramatyce, algorytmach programowania, czy lekturach. Właśnie wtedy maturzyści zjawili się w restauracji Malibu w Sękowie, by bawić się podczas balu studniówkowego.

Stres oczywiście się pojawił, ale związany z zatańczeniem poloneza. Podziwiając układ taneczny, można było odczuć powiew świeżości, a sam taniec wyglądał przepięknie.

Te eleganckie kobiety to nie uczestniczki gali rozdania Oskarów. Ci przystojni gentlemani to nie goście forum biznesowego. Tak szykownie prezentowali się maturzyści ZSE Nr 2 podczas swojej studniówki.

FILMY (Zdjęcia w czytaj więcej) ...

 

Jak bawili się i prezentowali maturzyści klasy 4a, 4c, 4d? Wystarczy zobaczyć zdjęcia.

Wychowawca klasy 4a

Iwona Bartecka

 
Rozpoczynamy realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Klasy: 1PA, 1PB poniedziałek 7:30 sala 5. Pierwsze spotkanie 20 stycznia.
 • Klasy: 1PD, 1PE środa 15:20, sala 5. Pierwsze spotkanie 22 stycznia.
 • Klasy: 1GC, 1GE piątek 14:30, sala 5. Pierwsze zajęcia 24 stycznia.

W dniu 101. rocznicy wybuchu zwycięskiego zrywu Wielkopolan, poczet sztandarowy szkoły (z Anią, Izą i Michałem) u stóp Pomnika Powstańców Wielkopolskich pokłonił się w hołdzie wszystkim Bohaterom tamtych dni. 

Blisko 3 tysiące uczniów szkół podstawowych wzięło 15 listopada 2019 roku udział w tegorocznej Arenie Zawodów. Celem imprezy jest pomoc młodzieży szkół podstawowych w wyborze dalszej ścieżki edukacji oraz promocja szkolnictwa zawodowego.

Uczestnicy Targów w poznańskiej Arenie zwiedzić mogli 13 wysp zawodowych i poznać prawie 70 zawodów.

Nasi uczniowie i nauczyciele prezentowali zawody z branży elektrycznej: technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk oraz technik informatyk.

Święto wszystkich poznańskich szkół zawodowych pokazało młodzieży sposoby na zdobycie zawodu atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy.

Godzina:

 • 10:30 – 11:30  - rejestracja uczestników (hol)
 • 11:30 - zebranie członków Komitetu Okręgowego (aula)
 • 11:45 - otwarcie zawodów przez dyrektora ZSE Nr2 (aula)
  • 12:00 – 14:00  - zawody (aula)
  • 14:00 – 14:15  - podsumowanie przebiegu zawodów
                              przez członków Komitetu

Uczestników prosimy o przybycie najpóźniej o godzinie 11:30.

Koordynator Olimpiady

Wioletta Pawlak