Współpraca z Pedagogiczną Biblioteką Publiczną

20 września 2016 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu zawarła z naszą szkołą porozumienie o współpracy umożliwiając nauczycielom Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 wypożyczanie materiałów ze swoich zbiorów za pośrednictwem utworzonego w szkole Punktu Bibliotecznego. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

16 września 2016 r. dział gromadzenia zbiorów PBP pozytywnie zaopiniował listę książek do zakupu do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach współpracy uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych prowadzonych przez PBP. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z warsztatem informacyjnym biblioteki, katalogiem tradycyjnym i komputerowym, bazami on-line.

Współpraca szkoły z wybranymi przedszkolami, Domem Pobytu Seniora w Poznaniu oraz Związkiem Literatów Polskich Oddział w Poznaniu w zakresie organizacji wydarzeń promujących czytelnictwo.